Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 

 

Số: 46/2014/BHBL-TB-HĐQT-VP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

Căn cứ:

-        Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 29/11/2005;

-        Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

-        Điều lệ (sửa đổi lần 7) của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;

-        Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 25/04/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;

-        Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 60/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/07/2014;

-        Thông báo phát hành cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long ngày 05/08/2014;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu như sau:

  1. Tên Công ty                       : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG
  2. Vốn điều lệ                         : 336.345.000.000 đồng
  3. Loại cổ phiếu                      : Cổ phiếu phổ thông
  4. Mệnh giá                            : 10.000 đồng/cổ phiếu
  5. Tổng số lượng phát hành thêm: 6.726.900 cổ phiếu.
  6. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 10:2

Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phần phát hành thêm.

  1. Giá phát hành                     : 10.300 đồng/cổ phiếu.
  2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 29/09/2014.
  3. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 30/09/2014 đến hết ngày 22/10/2014.
  4. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 30/09/2014 đến hết ngày 14/10/2014.

Căn cứ trên danh sách cổ đông chốt ngày 29/09/2014, Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến từng cổ đông cụ thể về số lượng cổ phần được quyền mua trong đợt này.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo.

 

                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                             Nguyễn Thành Long

                                                                                      (đã ký)

Tải thông báo về máy

Tin tức - Sự kiện

Bảo hiểm Bảo Long chung sức đồng lòng cùng ngư dân Lý Sơn bám biển

Bảo hiểm Bảo Long chung sức đồng lòng cùng ngư dân Lý Sơn bám biển

Sáng 1.6, tại huyện đảo Lý Sơn, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long TP. Hồ Chí Minh, phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình "Chung sức đồng lòng cùng ngư dân Lý Sơn bám biển".

CEO Vietcombank làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

CEO Vietcombank làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước được Chính phủ công bố chiều 22/7.

Cháy tổng kho Sacombank thiệt hại 80 tỷ đồng

Cháy tổng kho Sacombank thiệt hại 80 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn tại Tổng kho Sacombank hôm 12/4 theo lãnh đạo nhà băng chủ yếu ảnh hưởng đến hàng hóa ký gửi của doanh nghiệp.