ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 1. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 2. Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
 3. Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long đã được kiểm toán.
 4. Tờ trình về việc phê duyệt định hướng chiến lược giai đoạn 2018-2022.
 5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.
 8. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của năm 2018.
 10. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.
 11. Tờ trình về kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
 12. Tờ trình về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 13. Tờ trình về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
 14. Thư đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
 15. Thư đề cử/ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 16. Tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn